Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal
 
Personuppgiftsansvarig: ”Kunden
Och
Personuppgiftsbiträde:  ”CNSS Solutions AB”
Organisationsnummer: 556940-0012,
Etableringsland: Sverige

Kontaktperson: James Ochola
Kontakttelefon: 031 43 17 80
Kontakt e-post: gdpr@nss.se

 
Med “Personuppgiftsbiträdet” avses  CNSS Solutions AB för tjänsterna angivna i  CNSS Solutions AB Allmänna Villkor, §1 Allmänt. Med personuppgiftsansvarig avses ”Kunden.”
 
CNSS Solutions AB kontaktperson för allmänna frågor om avtalet samt CNSS Solutions AB behandling av personuppgifter redovisas på www.cnss.se/dataskydd/
 
1 Inledning 
1.1 Båda parterna bekräftar att de undertecknade har fullmakt att ingå detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Avtal”) som är en integrerad del av det/de tjänsteavtal som tecknats mellan parterna (”Tjänsteavtalet”). Detta avtal reglerar behandlingen av personuppgifter med anledning av vid var tid gällande tjänsteavtal.
 
1.2  CNSS Solutions AB agerar i enlighet med  CNSS Solutions AB Privacy Statement som kommer att finnas tillgänglig på www.cnss.se/dataskydd/
 
2 Definitioner 
2.1 Definitionen av personuppgifter, särskilda kategorier av personuppgifter (Känsliga personuppgifter), behandling av personuppgifter, registrerad, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet är densamma som används i gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation), gällande i detta avtal samt i Europa från den 25 maj 2018 samt vid varje tidpunkt gällande nationell kompletterande lagstiftning, tillsammans nedan kallat ”Gällande Personuppgiftslagstiftning”.
 
2.2 I denna bilaga benämns personuppgiftsansvarig som ”Kunden” eller ”Parten”, Personuppgiftsbiträdet som  ” CNSS Solutions AB” eller ”Parten” och kollektivt som ”Parterna”.
 
3 Omfattning 
3.1 Avtalet reglerar  CNSS Solutions AB behandling av personuppgifter på uppdrag av kunden och beskriver hur  CNSS Solutions AB ska säkerställa dataskydd, genom tekniska och organisatoriska åtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning.
 
3.2 Syftet med  CNSS Solutions AB behandling av personuppgifter på uppdrag av kunden är att uppfylla åtaganden enligt tjänsteavtalet.
 
3.3 Detta avtal har företräde framför eventuella motstridiga bestämmelser om behandling av personuppgifter i tjänsteavtal eller i andra avtal som ingåtts mellan parterna.
 
4 CNSS Solutions AB skyldigheter 
4.1 CNSS Solutions AB får endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med kundens dokumenterade instruktioner. Genom att ingå detta avtal instruerar kunden  CNSS Solutions AB att behandla personuppgifter på följande sätt:
 
(i) endast i enlighet med gällande lag, 
 
(ii) för att uppfylla alla förpliktelser enligt tjänsteavtal, 
 
(iii) som vidare specificerat genom kundens normala användning av CNSS Solutions AB tjänster och
 
(iv) på så sätt som anges i detta avtal.
 
4.2  CNSS Solutions AB har ingen anledning att tro att det finns lagstiftning som förhindrar att  CNSS Solutions AB följer de ovan angivna instruktionerna.  CNSS Solutions AB ska, efter att ha blivit medveten om det, informera kunden i de fall kundens instruktioner eller behandling, enligt  CNSS Solutions AB, strider mot gällande dataskyddslagstiftning.
 
4.3 De kategorier av registrerade och personuppgifter som omfattas av behandling i detta avtal framgår i detta dokument.
 
4.4  CNSS Solutions AB ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.  CNSS Solutions AB ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär, och typen av personuppgifter som ska skyddas.
 
4.5  CNSS Solutions AB ska bistå kunden med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typ av behandling och den informationen som är tillgänglig för  CNSS Solutions AB, för att uppfylla kundens skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från registrerade och allmänt dataskydd enligt dataskyddsförordningen artikel 32-36.
 
4.6 Om kunden behöver information om säkerhetsåtgärder, dokumentation eller annan information om hur  CNSS Solutions AB behandlar personuppgifter, och sådana förfrågningar innebär mer information än den standardinformation som tillhandahålls av  CNSS Solutions AB för att följa gällande dataskyddslagstiftning som personuppgiftsbiträde, och det innebär mer arbete för  CNSS Solutions AB, kan  CNSS Solutions AB debitera kunden för sådana ytterligare tjänster.
 
4.7  CNSS Solutions AB och dennes personal ska säkerställa konfidentialitet av personuppgifter som behandlas under detta avtal. Detta villkor gäller även efter att avtalet upphört att gälla.
 
4.8  CNSS Solutions AB ska, genom att skyndsamt och utan onödigt dröjsmål meddela kunden, göra det möjligt för kunden att uppfylla de rättsliga krav som gäller för information till relevanta dataskyddsmyndigheter och registrerade rörande personuppgiftsincidenter.
 
4.9 Vidare ska CNSS CNSS Solutions AB, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela Kunden om;
 
(i) förfrågningar om utlämnande av personuppgifter som erhållits från en registrerad
 
(ii) förfrågningar från myndigheter, exempelvis polisen, om utlämnande av personuppgifter
 
4.10  CNSS Solutions AB får inte svara direkt på förfrågningar från registrerade utan medgivande från kunden.  CNSS Solutions AB får inte delge innehåll rörande avtalet till myndigheter som polisen, inklusive personuppgifter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut eller liknande beslut.
 
4.11  CNSS Solutions AB har inte kontroll över huruvida och hur kunden väljer att använda sig av eventuella tredjepartsintegrationer via  CNSS Solutions AB API, via direkt databaskoppling eller liknande. Ansvaret för sådana integrationer med tredje part åligger uteslutande kunden.  CNSS Solutions AB är inte ansvarig såsom  CNSS Solutions AB för eventuell behandling av personuppgifter genom sådan tredjepartsintegration. 

5 Kundens skyldigheter 
5.1 Genom att underteckna detta avtal bekräftar kunden att kunden:
 
• vid användning av de tjänster som tillhandahålls av  CNSS Solutions AB enligt tjänsteavtal, behandla personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning.
 
• har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till  CNSS Solutions AB (inklusive eventuella underbiträden som  CNSS Solutions AB använder).
 
• är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnats till  CNSS Solutions AB.
 
• har uppfyllt alla eventuella obligatoriska krav och skyldigheter att anmäla hos eller få tillstånd från relevanta myndigheter för behandlingen av personuppgifter.
 
• har fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla relevant information till registrerade avseende behandling av personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
 
• instämmer i att  CNSS Solutions AB har lämnat garantier avseende implementeringen av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är tillräckliga för att skydda registrerades integritet och personuppgifter.
 
• vid användning av de tjänster som tillhandahålls av  CNSS Solutions AB under tjänsteavtal inte överför några känsliga personuppgifter, eller uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser till  CNSS Solutions AB. Sker sådan överföring kan inte  CNSS Solutions AB hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa känsliga personuppgifter.
 
• ska upprätthålla ett uppdaterat register över de typer och kategorier av personuppgifter som denne behandlar.
 
6 Användande av underbiträden och överföring av data 
6.1 Som en del av leveransen av tjänster till kunden enligt tjänsteavtal och detta avtal,
kan CNSS Solutions AB använda sig av underleverantörer i rollen underbiträde. Sådana underbiträden kan vara systerbolag till  CNSS Solutions AB eller externa underleverantörer (tredje part) inom eller utanför EU.  CNSS Solutions AB ska säkerställa att underleverantörer genom avtal samtycker till att åta sig ansvar som motsvarar de skyldigheter som anges i detta avtal.
 
6.2 Nuvarande underleverantörer med tillgång till personuppgifter kommer publiceras på  CNSS Solutions AB Privacy sida www.cnss .se/dataskydd vilka genom detta avtal har accepterats som underbiträden av kunden.
 
6.3 Kunden kan när som helst begära en fullständig översikt och mer detaljerad information om de underleverantörer som är involverade i leverans av tjänsten enligt tjänsteavtalet.
 
6.4 Om underleverantörerna finns utanför EU ska  CNSS Solutions AB säkerställa att överföring sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Kunden ger härmed  CNSS Solutions AB behörighet och befogenhet för att säkerställa lämpliga rättsliga grunder för överföring av personuppgifter utanför EU på kundens uppdrag, t ex genom att för kundens räkning underteckna EU-standardavtalsklausuler eller överföra personuppgifter i enlighet med EU/ US Privacy Shield.
 
6.5 Kunden ska underrättas innan ändringar sker rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter. Om ny underleverantör bevisligen inte efterlever gällande dataskyddslagstiftning och underleverantören fortsatt inte efterlever gällande dataskyddslagstiftning, efter att  CNSS Solutions AB har fått rimlig tid på sig att säkerställa att underleverantören efterlever regelverket, kan kunden säga upp avtalet. Sådan uppsägning kan innebära rätt att säga upp tjänsteavtal, helt eller delvis, enligt de uppsägningsklausuler som finns i respektive tjänsteavtal. En viktig del av sådana bedömningar ska vara i vilken mån underleverantörens behandling av personuppgifter är en nödvändig del av de tjänster som tillhandahålls enligt tjänsteavtal. En ändring av underleverantör ska inte i sig att betraktas som ett brott mot tjänsteavtal.
 
6.6 Genom att underteckna detta avtal accepterar kunden att  CNSS Solutions AB använder sig av underleverantörer på så sätt som beskrivs ovan.
 
7 Säkerhet 
7.1  CNSS Solutions AB har åtagit sig att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå i sina produkter och tjänster.  CNSS Solutions AB tillhandahåller säkerhetsnivån genom organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven på informationssäkerhet som beskrivs i dataskyddsförordningen artikel 32. Vidare syftar det interna dataskyddsramverk  CNSS Solutions AB använder till att skydda konfidentialitet, integritet, korrekthet och åtkomst av personuppgifter. Följande åtgärder är av särskild betydelse i detta avseende:
 
• Klassificering av personuppgifter för att säkerställa genomförandet av säkerhetsåtgärder som motsvarar riskbedömning.

• Utvärdering av användning av kryptering och pseudonymisering som riskreducerande faktorer.

• Begränsning av tillgång till personuppgifter till de som behöver tillgång för att fullgöra skyldigheterna i detta avtal eller tjänsteavtal.

• Användande av system som upptäcker, återställer, förhindrar och rapporterar personuppgiftsincidenter.

• Genomförande av säkerhetsanalyser för att bedöma kvaliteten i nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, med beaktande av kraven i gällande dataskyddslagstiftning.
 
8 Revisionsrättigheter 
8.1 Kunden har rätt att genomföra årlig revision av  CNSS Solutions AB uppfyllande av villkoren i avtalet. Om lagstiftningen kräver det kan kunden begära revisioner oftare. Då  CNSS Solutions AB:s tjänster är fleranvändarmiljöer ger kunden  CNSS Solutions AB befogenhet, att av säkerhetsskäl, bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor som  CNSS Solutions AB väljer.
 
8.2 Om det begärda revisionsområdet är upptaget i en ISAE-, ISO- eller liknande granskningsrapport som utförts av en kvalificerad tredjepartsrevisor inom de föregående tolv månaderna, och  CNSS Solutions AB bekräftar att det inte finns några kända väsentliga förändringar i de åtgärder som granskats, accepterar kunden denna granskningsrapport istället för att begära en ny revision av åtgärder som redan granskats.
 
8.3 Om kunden inte accepterar den av  CNSS Solutions AB valda neutrala tredjepartsrevisorn, kan kunden tillsammans med  CNSS Solutions AB välja en annan neutral tredjepartsrevisor.
 
8.4 Kunden står för eventuella kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner. Hjälp från CNSS Solutions AB som överstiger standardtjänsten som tillhandahålls av CNSS Solutions AB och/eller  CNSS Solutions AB underleverantörer för att följa gällande dataskyddslagstiftning, kommer att debiteras.
 
9 Varaktighet och uppsägning 
9.1 Detta avtal är giltigt så länge som  CNSS Solutions AB behandlar personuppgifter på uppdrag av kunden enligt gällande tjänsteavtal.
 
9.2 Avtalet upphör automatiskt när tjänsteavtalet upphör att gälla. När avtalet upphör kommer  CNSS Solutions AB att radera eller återlämna personuppgifter som behandlas på uppdrag av kunden, i enlighet med gällande klausuler i respektive tjänsteavtal. Om inte annat avtalats skriftligen ska kostnaden för sådana åtgärder baseras på;
 
(i) timtaxa för  CNSS Solutions AB tid och 

(ii) komplexiteten i den begärda processen.
 
9.3  CNSS Solutions AB  kan behålla personuppgifter efter att avtalet har upphört, i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta avtal.
 
10 Ansvar 
10.1 Ansvaret för överträdelse av villkoren i detta avtal, ska regleras av ansvarsklausuler i respektive tjänsteavtal mellan parterna. Detta gäller även för eventuella överträdelser som begåtts av  CNSS Solutions AB underleverantörer.

11 Tillämplig lag och jurisdiktion 
11.1 Detta avtal är underkastat tillämplig lag och den jurisdiktion som anges i respektive tjänsteavtal mellan parterna.
 
12 Kategorier av personuppgifter och registrerade 
12.1 Då  CNSS Solutions AB tjänster medger att kunden behandlar godtyckligt data inom tjänsterna är det inte möjligt att generellt redovisa de kategorier av registrerade och personuppgifter som omfattas av behandling. Denna information åligger kunden att registrera.
12.2 Kunden får inte överföra några känsliga personuppgifter till  CNSS Solutions AB. Sker sådan överföring kan inte  CNSS Solutions AB hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa känsliga personuppgifter. känsliga personuppgifter definieras i gällande personuppgiftslagstiftning, dvs:
 
• ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,

• uppgifter om hälsa,

• uppgifter om en persons sexualliv eller sexuell läggning,

• medlemskap i fackförening,

• genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
 
12.3 Inte heller får kunden överföra personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser.
 
13 Översikt över nuvarande underleverantörer 
13.1 Aktuella underleverantörer till  CNSS Solutions AB som har tillgång till kundens personuppgifter kommer redovisas på https://www.cnss.se .se /dataskydd/